Styret i Dovrefjell Fotoforum 2019

Leiar:                   Asbjørn Amble tlf.: 976 46 048,  e-post: asbjorn@amble.no
Nestleiar           Ole Thøring, tlf.: 905 39 553, e-post: thoering84@gmail.com
Kasserar:           Ola Erik Mølmen, tlf.: 90966419, e-post: olaerik@outlook.com
Sekretær:          Arvid Storli, tlf.: 95296666, e-post  arvid.storli@oppdal.com         
Styremedlem:  Kjell Erik Meiningen, tlf.: 90090909, e-post ke@meiningen.no
Valkomité:        Jogrim Nordsletten, tlf.: 905 05 118, e-post:
                                 jogrim37@gmail.com
                                 Maria Kampesæter Tlf.: 476 19 145   e-post: maria@trollbinde.no
Revisor:              Ola Lysbakken  Tlf.:61241356 e-post: olalysbakken@gmail.com

Organisasjonsnummeret til Dovrefjell Fotoforum er:  996 069 036.

Alle som er medlem i Dovrefjell Fotoforum må frå og med 2018 også vere medlem av Norsk Selskap For Fotografi.
Medlemskontingenten
 for DF og NSFF må betales på forskot, og er kr 400,- og kr 300,- for medlem under 25  år.
For 1920  må kontingenten betales seinast 1. februar til:

Kontonr.: 2085.29.44464
Dovrefjell Fotoforum
v/ Ola Erik Mølmen
Øverbygdsvegen 120
2668 Lesjaskog

Har du lyst til å bli med i Dovrefjell Fotoforum?

Send e-post til Bjarne på bfo@snohetta.no
Skriv:
Namn
Postadresse
E-post adresse

Om noen tid vil du få e-post frå Norsk Selskap for Fotografi med informasjon om å fylle ut fleire opplysningar .

Vedtekter for Dovrefjell Fotoforum

Vedtektene er reviderte på årsmøtet  8.3.2017

 1. Klubben benevnes Dovrefjell Fotoforum.
  Dovrefjell Fotoforums formål er: «å skape et miljø for å stimulere interessen for fotografering og filming».
  Dette skal klubben gjøre gjennom medlemsmøter og aktiviteter som engasjerer medlemmene i og utenfor møtene. Aktivitetene skal sikre medlemmenes ønsker, virke opplærende innen fotografering og filming, og være et aktivum i lokalmiljøet.
 2. Dovrefjell Fotoforum er åpen for fotointeresserte personer, og personer som ønsker å bli interessert i fotografering og filming.
 3. Medlemmer tegner årsmedlemskap. Årskontingenten fastsettes av årsmøtet.
 4. Dovrefjell Fotoforum velger styre på årsmøtet, som avholdes innen 1. mars hvert år.
 5. Styret skal bestå av 5 personer. Styremedlemmene benevnes leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem. Ved styresammensetningen skal det så langt som mulig tas hensyn til distriksvis fordeling.
  Styrets funksjonstid er 2 år. Leder velges for ett år om gangen. Det kan tas gjenvalg.
  Valget foregår ved flertallsvalg, og skriftlig om ett eller flere medlemmer forlanger det.
  Valgkomitéen foreslår styrets sammensetning og vervfordeling, og slik konstituering vedtas på årsmøtet.  Et medlem velges som revisor .
 6. Det skal føres referat fra styrets møter, medlemsmøtene , og referatet skrives inn på klubbens heimeside, og refereres på neste medlemsmøte.
 7. Det skal føres forskriftsmessig regnskap og revisjon. Revidert regnskap legges fram på årsmøtet av kasserer.
 8. Årsmøtet velger en valgkomité på 2 medlemmer med en funksjonstid på 2 år.
  Valgkomiteen er også konfliktløsningsorgan, ved internkonflikter i styret og i klubben forøvrig. Konfliktløsningsorganet trer i funksjon etter anmodning fra enkeltmedlemmer i styret, og har elles rett til å ta sjølstendig initiativ når konflikter oppstår.