Styret i Dovrefjell Fotoforum 2017

Leiar:                  Jogrim Nordsletten, tlf.: 905 05 118, e-post: Jogrim37@gmail.com
Nestleiar            Ole Thøring, tlf.: 905 39 553, e-post: thoering84@gmail.com
Kasserar:            Lars Tressum, tlf.: 992 47 4 26 e-post: Lars.Tressum@bbnett.no
Sekretær:            Bjarne Fossøy, tlf.: 911 14 646 e-post: bfo@snohetta.no
Styremedlem:  Finn Teigen, tlf.: 476 05 906, e-post: f_teigen@hotmail.com
Valkomité:          Svein Stuen, tlf.: 959 28 347, e-post: sveistu@hotmail.no Valkomité:          Asbjørn Amble tlf.: 976 46 048 e-post: asbjorn@amble.no
Revisor:                Eldbjørg Nyborg tlf.: 918 35 454 e-post: eldnyb@gmail.com

Alle som er medlem i Dovrefjell Fotoforum må frå og med 2018 også vere medlem av Norsk Selskap For Fotografi.
Medlemskontingenten
 for DF og NSFF er kr 400,- og kr 300,- for medlem under 25  år som må betales innen 3. april for 2018 til:

Kontonr.: 2065.07.26562
Dovrefjell Fotoforum
v/ Lars Tressum
Trondheimsvegen 19
2660 Dombås

Vedtekter for Dovrefjell Fotoforum

Vedtektene er reviderte på årsmøtet  8.3.2017

 1. Klubben benevnes Dovrefjell Fotoforum.
  Dovrefjell Fotoforums formål er: «å skape et miljø for å stimulere interessen for fotografering og filming».
  Dette skal klubben gjøre gjennom medlemsmøter og aktiviteter som engasjerer medlemmene i og utenfor møtene. Aktivitetene skal sikre medlemmenes ønsker, virke opplærende innen fotografering og filming, og være et aktivum i lokalmiljøet.
 2. Dovrefjell Fotoforum er åpen for fotointeresserte personer, og personer som ønsker å bli interessert i fotografering og filming.
 3. Medlemmer tegner årsmedlemskap. Årskontingenten fastsettes av årsmøtet.
 4. Dovrefjell Fotoforum velger styre på årsmøtet, som avholdes innen 1. mars hvert år.
 5. Styret skal bestå av 5 personer. Styremedlemmene benevnes leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem. Ved styresammensetningen skal det så langt som mulig tas hensyn til distriksvis fordeling.
  Styrets funksjonstid er 2 år. Leder velges for ett år om gangen. Det kan tas gjenvalg.
  Valget foregår ved flertallsvalg, og skriftlig om ett eller flere medlemmer forlanger det.
  Valgkomitéen foreslår styrets sammensetning og vervfordeling, og slik konstituering vedtas på årsmøtet.  Et medlem velges som revisor .
 6. Det skal føres referat fra styrets møter, medlemsmøtene , og referatet skrives inn på klubbens heimeside, og refereres på neste medlemsmøte.
 7. Det skal føres forskriftsmessig regnskap og revisjon. Revidert regnskap legges fram på årsmøtet av kasserer.
 8. Årsmøtet velger en valgkomité på 2 medlemmer med en funksjonstid på 2 år.
  Valgkomiteen er også konfliktløsningsorgan, ved internkonflikter i styret og i klubben forøvrig. Konfliktløsningsorganet trer i funksjon etter anmodning fra enkeltmedlemmer i styret, og har elles rett til å ta sjølstendig initiativ når konflikter oppstår.