Referat frå styremøte 21.11.2016 på Bruhaugen

Jogrim Nordsletten, Bjarne Fossøy, Lars Tressum og Finn Teigen var tilstades.

Lars fekk same dato forespørsel om  fotografi til utsmykning av Nord-Gudbrandsdal vgs, avd Dombås, sjå kopi av brevet nedafor.

Til Fotoklubben                                                                                                              Dombås 21.november 2016

Forespørsel om fotografi til utsmykning
Nord-Gudbrandsdal vgs, avd Dombås har nå mange hvite vegger som skriker etter vakre bilder fra nærområdet. Dermed henvender vi oss til Fotoklubben og spør om vi kan få bilder fra dere.

Vi har svært lite penger å bruke på dette. Vi kan enten framkalle selv hvis vi får bildefil fra dere, eller om dere «donerer» bilder til oss. Da kan vi gi Fotoklubben de midlene vi har direkte til dere. (ca 5000).

På NG vgs, avd Lom har den lokale fotoklubben gitt bilder til skolen. Der står det under hvert bilde hvem som har tatt bildet og hva det er bilde av.

Vårt ønske er naturbilder fra Dovre og Lesja, ville dyr i våre fjell og kulturbilder fra begge kommunene.

Vi ser fram til et positivt svar. Et annet viktig aspekt: vi MÅ bruke pengene innen 31.12.16, eller går det til Oppland Fylkeskommune.

Med vennlig hilsen
Tove Jøndal og Ann Christin Vole

Styret i Dovrefjell Fotoforum fann det rett å behandle forespørselen som første sak på møtet. Og nedafor finn du kopi av styret sitt svar til Nord-Gudbrandsdal vgs, avd Dombås

 

Nord-Gudbrandsdal vgs, avd Dombås
Tove Jøndal og Ann Christin Vole
Viser til forespørsel om fotografi av 21.11.2016

Dovrefjell Fotoforum hadde styremøte på same dato og ser positivt på forespørselen.  Vi ser det også som ein god måte å markedsføre DF. På grunn av at beløpet er såpass lite i høve til kvite vegger vil det bli relativt få fotografi om vi skal ordne med papirkopiar og innramming. Styret vil derfor oppfordre sine medlemmer til å «donere» eitt eller fleire fotografi  til utsmykking av  Nord-Gudbrandsdal vgs, avd Dombås som så må ordne med kopiering og innramming.

Føresetnader for bruk av fotografi frå medlemmer i Dovrefjell Fotoforum er:
Fotografen skal krediterast med namn og DF slik: Foto: Ola Normann, Dovrefjell Fotoforum. Fotografen skriv passende tekst til fotografiet.
Fotografia kan berre brukast av Nord-Gudbrandsdal vgs, avd Dombås  som papirkopi eller digitalt om det blir aktuelt.
Fotografia skal ikkje endrast vesentleg eller manipulerast på nokon måte.
Fotografia skal ikkje lånast bort til andre brukare utan etter avtale med fotografen!

DF ynskjer lykke til med med utsmykking av skulen.

Medlemmene i DF vil sende fotografia på e-post til: <Ann.Christin.Vole@oppland.org>

Dovrefjell Fotoforum
Bjarne Fossøy
Sekretær

E-post: bfo@snohetta.no
Tlf.: 911 14 646

Styremøte held så fram med dei palnlagde tema.

Styret i DFF ynskjer å lage forslag til ein halvårsplan for 2017 slik at alle som ynskjer det veit på førehand kva som er programmet for møta i DFF. Styret vil diskutere dei ulike aktivitetane med medlemmene på desembermøte for at møta skal ha det innhaldet som medlemmene er interesserte i. Styret inviterar på denne måten medlemmene til å vere med på å bestemme tema og innhald, og håpar på denne måten å få fleire til å møte og svært gjerne også nye medlemmer til klubben.

Utstilling på Dombås Hotell
Både i 2014 og 2015 var klubben med på utstilling i samarbeid med Lesja Kunstforening, og det bør vi ta oppatt i 2017. På hotellet er det ledig plass for utstilling frå 22.5 og til 16.6, og på hausten frå 1.9 til 5.11. Det er relativt dyr å lage gode utstillingskopiar med ei skikkeleg ramme, vi kan neppe forventa at mange stiller med stadig nye bilde.  Kva skal vi bestemme oss for?

Tema for bilde på møta
Det var mange som syntes det var interessant og både fotograferte og fann bilde i arkivet til dei aktuelle tema som vi prøvde oss på i fleire år. Det prøver vi på nytt og har desse forslag til tema for første del av 2017.
Januar  –  Natur
Februar – Frost
Mars  –  Kommunikasjon
April  – Vårteikn

Kontakt med andre fotoklubbar
Vi Inviterar medlemmene i Vågå Kameraklubb til møtet vårt i februar på Lesja, så får vi sjå om vi får fotografar på besøk.

Fototur til våren
Turen til Grønbakken 1.6.2016 med Ole som guide i sitt «moskusrike» vart ein triveleg kveld med mange deltakarar. Fototur må vi prøve til våren også, men kvar turen skal gå får vi bestemme når vi har vinteren bak oss.

Fotokurs
Vi kan få til kurs om bruk av kamera, bildebehandling, lagring, sikkerhetskopiering osb, og vil i stor grad bruke medlemmer i klubben til slike kurs. Så har Lars teke kontakt med Marit Nyhus Stueflotten som har fotostudier bak seg, og ho har sagt seg interessert i å vere med i DFF. Kurs kan vere:

– Bruk av speilreflekskamera
– Bruk av kompaktkamera
– Enkel bildebehandling i f. eks Photoshop Elements for å beskjere bildet, justere fargar osv
– Bildebehandling av RAW bilde,  retusjering av bilde med flekker og streker, lage panoramabilde,  HDR bilde, fargeleggje sv/kvitt bilde  osv.

Fotokonkurranse
I klubben har vi etter kvart tradisjon med konkurranse før jul, og det er det vel ingen grunn til å forandre på.
– Nye fotointeresserte kan komme på klubbmøte utan først å ha betalt årskontingent – og NB! presisere at vi er ikkje «profesjonelle».

Bjarne Fossøy
sekretær

 

Dovrefjell Fotoforum

Referat frå ekstraordinært  årsmøte
på Lesja skule onsdag 13 april  2016

Til årsmøtet 9. mars 2016 hadde ikkje valkomitèen klart å finne nokon som ville ta på seg vervet som leiar i klubben. Nestleiar Jogrim Nordsletten kunne ta på seg å vere leiar i klubben fordi reit formelt er det betre å ha ein leiar i klubben enn at nestleiar også fungerar som leiar. For inneverande år har da ikkje klubben noko nestleiar.

Jogrim Nordsletten er valt som leiar i Dovrefjell Fotoforum for 2016.

Bjarne Fossøy

Sekretær

Dovrefjell Fotoforum

Årsmøte

Lesja skule onsdag 9 mars 2016
  1. Velkommen til årsmøtet v/ leder
  2. Årsmelding fra styret v/ fungerende sekretær (leder)
  3. Regnskap v/ kasserer
  4. Valg v/ valgkomiteen
  5. Innkomne saker: Forslag om hjemmeside fra Bjarne Fossøy
  6. Årsmøtet ferdig
  7. Servering v/ Mette og Finn Teigen
  8. Barn og mestring. Foredrag v/ Asbjørn Amble
  9. Bilder fra medlemmene

Dovrefjell Fotoforum

Årsmelding 2015

Styret for Dovrefjell Fotoforum har for 2015 bestått av:

Asbjørn Amble Leder
Jogrim Nordsletten Nestleder
Lars Tressum Kasserer
Rita Kleivhaug Sekretær
Finn Teigen Styremedlem

Sekretæren har på grunn av studier, arbeidssituasjon og annet ikke hatt anledning til å delta på noen møter i år. Leder har derfor påtatt seg sekretærarbeidet.

Dovrefjell Fotoforum har i 2014 hatt 8 medlemsmøter.
Forumet har arrangert fototur til Lorkvenne,- med innholdsrik omvisning av Reidar Hole, fra Lesja Historielag.

Medlemsmøtene har vært arrangert på Trolltun i vårhalvåret og på Lesja skule i høsthalvåret, med stort sett godt frammøte. På medlemsmøtene har det gjerne vært fotovisning knyttet til spesielle tema. I tillegg er medlemmene flinke til å stille med egne bilder, og det blir ofte en god fotoprat og godt sosialt samvær.

Dovrefjell Fotoforum hadde utstillinger i spisesalen på Dombås Hotell, både på vårparten og høstparten. Utstillingene var svært vellykket. Dette ble en fin anledning til å vise fram medlemmenes bilder.

Årets fotokonkurranse i klubben hadde tema: » Fritt motiv «. Det kom inn 45 bilder, og konkurransen ble juryert av Vingelen Fotoklubb. Vinner av konkurransen ble Asbjørn Amble, med bildet «Samtalen».

Dombås 17.02.2016

Asbjørn Amble
Leder

Regnskapsoversikt 2015
Dovrefjell fotoforum

INNTEKTER
Medlemskontingent 3 700,00
Kommunalt tilskudd, Norsk tipping 5 049,41
Renter 17,72
Sum inntekter 8767,13
UTGIFTER
Premier, fotokonkurranse 1 521,00
Diverse 750,00
Sum utgifter 2 271,00
Overskudd 6 496,13
BALANSE
Beholdning 1. jan. 2014 13 550,94
Overskudd 6 496,13
Beholdning 31. des. 2014 20 047,07
Beholdning 31. des 2014
Kontanter 0,00
Bank 2065 07 26562 20 047,07
Ubetalte regninger 0,00
Beholdning 20 047,07

Kaffekassa er ikke talt opp pr. 29.02.2016. Derfor er kontantbeholdningen satt til kr. 0,00.

Regnskapet for 2015 er revidert og godkjent.
Dombås 5.3.2016
Eldbjørg Nyborg
(Sign).

Dovrefjell Fotoforum

Referat fra årsmøte

Onsdag 9 mars 2016, Lesja skule

8 medlemmer var møtt fram til årsmøtet.
Leder ønsket velkommen og leste opp årsmeldingen fra styret.
Regnskapet viser en beholdning på kr 20 047,- kr. Årsmøtet oppfordrer medlemmer og andre til å registrere Dovrefjell Fotoforum som grasrotandelsmottaker fra Norsk Tipping.

Valg:

Leder Ikke valgt
Nestleder Jogrim Nordsletten 2 år
Kasserer Lars Tressum (ikke på valg i år)
Sekretær Bjarne Fossøy 2 år
Styremedlem Finn Teigen (ikke på valg i år)

 

Valgkomite Svein Stuen 2 år
Ola Tovmo (ikke på valg i år)

Valgkomiteen hadde ikke funnet kandidat til ledervervet.
Ekstraordinært årsmøte blir avholdt i april for å velge leder.

Innkomne saker: Årsmøtet vedtok , etter forslag fra Bjarne Fossøy, at det skal opprettes en hjemmeside for klubben. Dette arbeidet tar det nye styret fatt på så raskt som mulig.

Årsmøtet ferdig
Servering v/ Mette og Finn Teigen

Etter årsmøtet holdt Asbjørn et foredrag med film og bilder. Tema: Barn og mestring. Finn Teigen viste en spennende serie vinterbilder tatt med makroobjektiv. Jogrim Nordsletten viste en diasserie fra et tidligere besøk til Venezia.

Møtet slutt kl 22.03

Asbjørn Amble